Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom, teda subjektom, ktorý spracúva vaše osobné údaje, je spoločnosť KLEMON MODE, s.r.o., so sídlom Moyzesova 3, 908 51 Holíč, Slovenská republika, IČO: 36257486, zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresným súdom Trnava, odd. Sro, vložka číslo: 14492/T (ďalej len „KLEMON MODE, s.r.o.“ alebo „my“).

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na účel objednania a dodania tovaru (ochranných rúšok).  Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom (najmä kontaktným údajom) vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“).

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame len bežné identifikačné údaje (vrátane kontaktných údajov), a to v rozsahu vyplneného objednávkového formuláru. Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje, ktoré v zmysle čl. 9 GDPR spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov.

Ak navštívite našu webovú stránku www.latkoveruska.sk a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v Nápovede alebo Pomoci každého prehliadača.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás, a to odoslaním vyplneného objednávkového formulára.  Na odoslanie objednávkového formuláru nie je potrebná žiadna registrácia.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

K Vašim osobným údajom majú prístup oprávnení a poverení pracovníci spoločnosti KLEMON MODE, s.r.o. zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to vždy len v nevyhnutnom rozsahu. Tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca alebo pracovníka.

Osobné údaje poskytujeme ďalším príjemcom len v nevyhnutnej miere, pričom medzi kategórie príjemcov patria doručovacie spoločnosti (napr. Slovenská pošta a.s. a iné, ktoré sa časom môžu meniť) a správca webstránky www.latkoveruska.sk.

Pre sledovanie návštevnosti, trendov, úspešnosti našich kampaní a obsahu, či konverzie do kúpy produktov využívame tiež nástroj Google Analytics.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), sa nevykonávajú.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:

  • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
  • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
  • Právo na informovanie ďalších príjemcov o vymazaní alebo oprave Vašich osobných údajov podľa článku 19 GDPR;
  • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
  • Právo namietať proti oprávnenému, verejnému záujmu a priamemu marketingu vrátane profilovania podľa článku 21 GDPR (na oprávnený a verejný záujem sa v tomto prípade nespoliehame);
  • Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa článku 22 GDPR (ktoré v tomto prípade nevykonávame).

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami a žiadať nás o vysvetlenie nášho postupu.

Je poskytnutie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou?

Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je Vašou zákonnou povinnosťou, ale Vašou slobodnou a dobrovoľnou voľbou smerujúcou k uzatvoreniu zmluvy. Poskytnutie Vašich osobných údajov prostredníctvom odoslania vyplneného objednávkového formulára je predpokladom k odoslaniu objednávky a dodaniu tovaru. Poskytnutie údajov podľa objednávkového formulára teda predstavuje nevyhnutné minimum údajov potrebných na uzatvorenie zmluvy. Neposkytnutie uvedených údajov by malo za následok nemožnosť objednania tovaru a teda, uzatvorenie zmluvy, tak ako to predpokladá čl. 6 GDPR.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.